1. Algemeen.

1.1. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website WWW.VANoklusbedrijf.BE. De klant gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden. Papieren versie kan ook verkregen worden.

1.2. De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbonnen of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

1.3. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

2. Offertes en prijsbenaderingen

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege VANo Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd.  Zoniet vermeld geldt de termijn van 2 maanden.

2.2. Wanneer een raming / prijsbenadering wordt gevraagd door de klant geldt dit enkel als informatieve prijs. Deze benadering kan maximum 20% afwijken in minderprijs of in meerprijs.

2.3. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de klant van de offerte van VANo of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van VANo klusbedrijf van een door de klant verstrekte opdracht. De klant dient verplicht te reageren of te bevestigen  binnen de zeven  werkdagen en alle nodige documenten te bezorgen aan Van Ael-Vermetten bv, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd indien de klant en VANo wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte of raming dienen aan te vragen.

2.5. De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde op het zelfde moment zijn overgemaakt aan                      Van Ael-Vermetten bv / VANo.

2.6. Van Ael-Vermetten bv is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 33, worden aangerekend.

 

  1. Betaling

3.1. Vanaf het moment dat de klant de offerte of de raming van VANo aanvaardt  is de klant betaling plichtig.

3.2. Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, (zie sub 2.6) blijft de opdrachtgever instaan voor de betaling van alle corresponderende facturen.

3.3. De facturatie bij klusopdrachten .

-Een voorschot kan door VANo gevraagd worden van 30% bij aanvang van de werken indien dit schriftelijk is voorzien en getekend door beide partijen.
– Het tweede bedrag, gelijk aan 30 % van het totaalbedrag kan gevraagd worden indien er extra of dure materialen nodig zijn voor de verwezenlijking indien dit schriftelijk is voorzien en getekend is door beide partijen.
– De derde en finale afrekening, voor het restbedrag (gelijk aan 40 % van het totaalbedrag), vindt plaats wanneer de klusopdracht opgeleverd is.

 

3.4 Indien producten en/of materialen door hoge prijsschommelingen bij leveranciers binnen de periode van 14 dagen na offertedatum meer dan 5% stijgen zullen deze zonder betwisting doorgerekend worden aan de klant waardoor de factuur hoger kan uitkomen dan eerst voorzien.

3.5 Bij niet betalen van een voorschot of tussentijdse factuur indien dit zou afgesproken zijn tussen de partijen behoudt VANo zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur word betaald. VANo blijft tot dan ook eigenaar van de niet betaalde materialen.

3.6. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onvermijdbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

3.7. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft VANo het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

3.8 De klant dient de facturen van VANo in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief kenbaar te maken binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan.

3.9 Betalingen kunnen zowel contant met payconiq of digitaal via een bankinstelling plaatsvinden.

 

  1. Uitvoeringstermijn

4.1. De levering- en/of uitvoeringstermijnen zoals afgesproken zijn niet bindend voor VANo.  Vertraging in de levering en/of uitvoering of ziekte van de uitvoerder kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de klusopdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.

4.2. VANo kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

 

  1. Uitvoering en wijzigingen van opdrachten

5.1.VANo klusbedrijf zal naar beste inzicht en vermogen de opdrachten zoals afgesproken  uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VANo klusbedrijf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

5.3. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van VANo. VANo is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

5.4 Wanneer VANo door tijdelijk inhouden of verplaatsen van een opdracht door de klant om welke reden ook schade lijdt, zal de klant deze dienen te vergoeden (rechtsreeks of onrechtstreekse schade). Vergoeding is hier verloren tijd x het uurloon zoals bepaald op de offerte.

5.5. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door VANo.  In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de offerte, tenzij VANo een hogere schade aantoont.

 

  1. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VANo geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor VANo  niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van VANo klusbedrijf opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VANo klusbedrijf niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4. Indien VANo klusbedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is VANo gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, het betreft dan een afzonderlijke overeenkomst.

 

  1. Verplaatsingen en transportkosten

7.1 Alle transportkosten ter voorbereiding van gevraagde opdrachten of afhalen van bestellingen zullen telkens worden bijgerekend gelijk zijnde aan de benodigde tijd en verrekend met het standaard tarief. De berekening wordt telkens in kwart uren verdeeld en naar boven afgerond.

7.2 Bij elke opdracht die VANo aangaat zal het aantal gewerkte uren starten van op de plaats maatschappelijke zetel tot einde werken bij de klant. Middagpauze wordt niet gerekend.

7.3 Als de locatie van de klant verder is gelegen dan 20km van de maatschappelijke zetel zal er een extra brandstofvergoeding bijgerekend worden voor de terugrit. De voorwaarden hieromtrent en de brandstofprijs zullen op voorhand gecommuniceerd worden met de klant.

 

  1. Aansprakelijkheid

8.1. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft VANo klusbedrijf de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

8.2. De schadevergoeding waartoe VANo op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75 % bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.

8.3. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

8.5. VANo klusbedrijf zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:

-Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of mondeling gegeven informatie door de klant.

-Gevolgschade en/of onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks-en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.

-Bijkomende schade waarvan de oorzaak ligt bij het niet in orde of versleten zijn van plaatselijke materialen.

-Schade of gevolgschade  aan materialen die door de klant zelf werden aangekocht als ook slechte kwaliteit.

 

  1. Ontbinding

9.1. VANo klusbedrijf is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

  1. Geschillenregeling

10.1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.

10.2 Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgisch recht van toepassing.

 

11 Voorwaarden verhuur machines en/of gereedschappen.

 

11.1 Machines worden in orde en netjes meegegeven voor verhuur, alsook getankt indien voorzien.

De twee partijen bekijken dit, eens de stalling verlaten,  is de verhuurder verantwoordelijk voor de machines of gereedschap.

Bij verhuring wordt er telkens een verhuurdocument opgesteld dat door beide partijen dient ondertekend.

Indien gewenst kan er altijd gebruiksinfo schriftelijk of mondeling worden meegegeven.

 

11.2 Voor elke verhuring wordt €250 als waarborg op voorhand betaald.

Bij totaal verlies of diefstal bij de verhuurder worden de aankoopprijzen betaald van de machine aan Van Ael-Vermetten bv  VANo of Ateljee SV

Deze totaal verlies prijzen zijn ter inzage bij VANo.en Ateljee SV.

 

11.3 Elk gereedschap of machine wordt volledig in orde en  gereinigd terug afgeleverd op vooropgestelde dag/uur.

Bij het laattijdig terugbrengen van de machines of gereedschappen zonder VANo of Ateljee SV hiervan te hebben verwittigd zal er per halve dag een meerkost zijn van €35,

Machines moeten niet getankt worden dit gebeurt door VANo zelf, de kostprijs van de brandstof wordt bijgezet op factuur.

Indien er onzorgvuldige of geen reinigingen gebeurt zijn door de huurder zal VANo hiervoor

€ 35, exclusief btw bijrekenen op factuur.

De kostprijs van de herstelling van eventuele schade of foutief gebruik komt ten last van de huurder.

 

11.4 Van Ael-Vermetten bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen met de door hen verhuurde gereedschappen of machines.